Over ons

KEEP Company Coaching B.V.

Succes in communicatie en samenwerking wordt sterk bepaald door hoe mensen op elkaar overkomen. Hierbij zijn vertrouwen en respect de belangrijkste bouwstenen voor langdurige relaties. KEEP Company Coaching helpt professionals bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en draagt bij aan het realiseren van hun ambities.

Wij trainen, ontwikkelen en adviseren organisaties, hun werknemers en studenten op bestuurlijk, leidinggevend en uitvoerend niveau. Wij zijn gespecialiseerd in management-, commerciële-, advies-, klantgerichtheid- en sollicitatievaardigheden. Onze expertise is erop gericht om mensen, uitgaande van hun kwaliteiten en competenties, zo te ondersteunen dat zij met een minimale belasting in tijd en geld maximaal rendement halen uit hun opleiding, training of begeleiding.

Met de online programma's van KEEP Professional® en de training KEEP Connecting People® ondersteunen wij ruim 30 jaar succesvol de carrières van onze deelnemers.

Online assessment

Visie, missie en strategie

Kansen en knelpunten in communicatie

Organisaties worden blijvend beïnvloed door hun omgeving. Overnames, marktwerking, reorganisaties en bedrijfsculturen bieden zowel kansen als knelpunten. Veranderende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden in combinatie met mobiliteitsvraagstukken vragen om communicatie-optimalisatie. Verschillen in sociale ontwikkeling, maatschappelijke en culturele achtergrond van mensen zijn van invloed op communicatie en samenwerking. Ontwikkelingen voegen intensiteit en complexiteit toe aan de in- en externe communicatie. Hierdoor is de communicatie direct van invloed op de perceptie, en daarmee op het succes van mensen en organisaties.

Wij verwachten dat mensen en organisaties steeds méér bereid zijn tot communicatie en samenwerking, zeker als dit leidt tot onderling vertrouwen en respect. Gedrag, houding, competenties, vaardigheden en communicatie verdienen daarom blijvend aandacht. Mensen en organisaties zullen ook via training blijven ontwikkelen en in zichzelf en hun medewerkers blijven investeren.

Wij gaan er vanuit dat persoonlijk en zakelijk succes van mensen en organisaties in belangrijke mate wordt bepaald door de perceptie die anderen van hen hebben. Fundamenteel hierbij is het vermogen vertrouwen van anderen te winnen en te behouden. Het essentiële element dat succes bepaalt in iedere langdurige relatie of het nu gaat om privézaken, samenwerken, leiden, verkopen, klantgerichtheid of adviseren, is het vertrouwen tussen organisaties en de mensen die erbij betrokken zijn. Technologische vooruitgang en internet zijn hierbij een belangrijke schakel in communicatie en sociale ontwikkeling. Wij willen mensen in relatie tot hun taak, rol of functie, door training ondersteunen in communicatie en samenwerking met anderen.

Bij onze aanpak volgen de deelnemers in eerste instantie een van de online programma's van KEEP Professional®. Hierna kan een deelnemer de keuze maken zich verder te ontwikkelen zonder begeleiding. Indien gewenst kan een (groep) deelnemer(s) er ook voor kiezen om op basis van de uitslag van het assessment, de bestudering van het digitale naslagwerk en het gebruik van de online applicatie de training KEEP Connecting People® te volgen. Deze training kan worden verzorgd door een van onze vaste trainers óf (bij meerdere groepen) door trainers uit de organisatie van de deelnemers zelf.

KEEP Professional®

De online trainingen van KEEP Professional zijn ontwikkeld door en voor professionals in samenwerking met KEEP Company Coaching. De primaire vraag was of er een online trainingsprogramma kon worden ontwikkeld waarmee professionals:

-inzicht krijgen in hun gedrag en zich persoonlijk en professioneel verder kunnen ontwikkelen.
-hun gesprekken significant beter voeren op basis van waarneembaar gedrag en vertrouwen.
-beter samenwerken en leren omgaan met weerstand tijdens gesprekken.

Secundair moest het programma:

-alle praktijkgerichte 'best practices' bevatten.
-voor alle professionals op alle niveau's, online, altijd en overal kunnen worden ingezet.
-door de deelnemers levenslang kunnen worden gebruikt.

KEEP Connecting People®

Wat u zult ervaren tijdens deze training?

• Begrijpen van het verschil tussen beschrijvend en oordelend naar gedrag kijken.
• Leren hoe u communicatiestijlen kunt herkennen.
• De behoeften van elke communicatiestijl leren kennen.
• Onderzoek naar samenwerking en conflict tussen mensen van verschillende stijlen.
• Hoe u het vertrouwen van anderen kunt winnen en behouden.
• Het belang van het tonen van empathie.
• Het KEEP sociale stijlen model en onszelf leren zien zoals anderen ons zien.
• Hoe om te gaan met verandering en verdediging.
• Herkennen van de gedragstendensen van elke stijl.
• Begrijpen en effectief kunnen omgaan met relaties.
• Welke zwakke punten in elk gedrag moet worden verbeterd en geminimaliseerd?
• Wat motiveert elke stijl?
• Hoe elke stijl reageert onder spanning.
• Bevorderen van groei en professionaliteit.
• Begrijpen van het belang van interpersoonlijke flexibiliteit bij uzelf en uw gesprekspartner.
• Hoe flexibel te zijn in het omgaan met verschillende teamstijlen.
• Toepassen van de online KEEP-applicatie om toekomstige gesprekken voor te bereiden.

Return on Investment organisatie

Voor organisaties geldt dat zij hun medewerkers sterk aan zich binden. De (klanten)tevredenheid zal hoger zijn doordat de medewerkers veel (klant)gerichter adviseren. De medewerkerstevredenheid zal toenemen omdat zij veel adviesgesprekken succesvoller afronden. Eerder opgedane kennis en vaardigheden zullen opnieuw worden benut. Door het inzetten van de online applicatie leren de deelnemers iedere dag opnieuw, in en van de praktijk waardoor het programma borgt. Organisaties besparen ten opzichte van 'traditionele' trainingen erg veel tijd, kosten en 'man-dagen'. Het programma biedt HR en management een gedragen instrument voor werving en selectie, coaching en loopbaanontwikkeling van medewerkers.

Whitepaper: Sociale Stijlen (KEEP) versus DISC en MBTI

Wat is het verschil tussen persoonlijkheid en Sociale Stijl?

Dit is een veel voorkomende vraag. Meer specifiek willen mensen weten hoe ze Sociale Stijlen kunnen vergelijken met populaire persoonlijkheidsprofielen zoals DISC en de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). DISC en MBTI zijn ontworpen om psychologische voorkeuren te meten in hoe mensen de wereld om hen heen waarnemen en beslissingen nemen, gebaseerd op het theoretische werk van Carl Jung.

Er zijn meerdere belangrijke verschillen tussen DISC, MBTI en Sociale Stijlen. Ten eerste zijn DISC, MBTI en Sociale Stijlen gebaseerd op verschillende theoretische modellen. DISC en MBTI zijn gebaseerd op de persoonlijkheidstheorie van Carl Jung, terwijl Sociale Stijlen gebaseerd zijn op gedragspsychologie. DISC en MBTI focussen op persoonlijkheidstypen en individuele voorkeuren, terwijl Sociale Stijlen gedragspatronen beschrijven.

Alle drie modellen zijn uitgebreid onderzocht en zijn tientallen jaren praktisch bruikbaar gebleken. De modellen hebben betrekking op verschillende aspecten: DISC en MBTI op intrapersoonlijk functioneren en Sociale Stijlen op interpersoonlijk functioneren. DISC en MBTI zijn gericht op interne gedachten en gevoelens, Sociale Stijlen is gericht op sociale relaties. Zowel DISC als MBTI bieden intrapersoonlijk inzicht in iemands persoonlijkheidsvoorkeuren. Sociale Stijlen geeft interpersoonlijk inzicht in hoe anderen het gedrag van een persoon bekijken.

Dit onderscheid is duidelijk in de manier waarop de drie meetsystemen werken. DISC en MBTI zijn zelfrapportagemiddelen, terwijl Sociale Stijlen wordt aangeboden als een multi-rater (360° feedback) instrument waarbij waarnemingen van anderen essentieel zijn. De nadruk op intrapersoonlijk begrip van persoonlijkheid (DISC / MBTI) versus interpersoonlijk bewustzijn van gedrag (Sociale Stijlen) is een belangrijk verschil tussen de drie modellen. Een ander belangrijk onderscheid betreft empathie, flexibiliteit en veelzijdigheid, onderdelen van het profiel van Sociale Stijlen die de interpersoonlijke effectiviteit meten. Elk van deze elementen biedt informatie over persoonlijk gedrag en hoe de interpersoonlijke effectiviteit te verbeteren.

Er zijn enkele oppervlakkige overeenkomsten in hoe DISC, MBTI en Sociale Stijlen worden gerapporteerd. Het zijn vaak deze overeenkomsten die mensen ertoe brengen te vragen naar het verband tussen Sociale Stijlen, DISC en MBTI. DISC beschrijft 4 kleuren en MBTI beschrijft 16 verschillende typen. Toevallig beschrijft Sociale Stijlen ook 16 onderscheidende stijlen; Individuen zijn echter onderverdeeld in vier brede stijlen, elk met vier subkwadranten. De subkwadranten beschrijven subtiele verschillen binnen elk van de vier stijlen.

Er zijn ook enkele karakteristieke overeenkomsten tussen DISC, MBTI en sociale stijlen. Blauw (DISC) en het INTJ-type (MBTI) zijn bijvoorbeeld in sommige opzichten vergelijkbaar met de analytische sociale stijl. Alle drie zijn logisch, georganiseerd, methodisch en kritisch. De analytische persoon houdt zijn gedachten intern, is nauwkeurig, beheerst de emoties en moet de problemen logisch analyseren voordat hij beslissingen neemt. Deze beschrijvingen zijn vergelijkbaar met de blauwe en INTJ-beschrijvingen. Het fundamentele onderscheid tussen deze beschrijvingen is dat Sociale Stijlen zijn afgeleid van de perceptie door mensen van het uiterlijke gedrag van een ander persoon, terwijl DISC- en MBTI-typen zijn afgeleid van zelfperceptie van behoeften en voorkeuren. Dit is een belangrijk onderscheid, omdat interne voorkeuren en intenties niet altijd gerelateerd zijn aan gedrag zoals gezien en geïnterpreteerd door anderen. Een blauw of een INTJ-type kan worden gezien als analytisch of iedere andere stijl.

DISC/MBTI en Sociale Stijlen beschrijven twee verschillende aspecten van een persoon. Samen geven ze een gedetailleerder beeld van de persoon dan beide alleen kunnen. Een kritisch verschil tussen Sociale Stijlen en DISC/MBTI is het vermogen van deelnemers om de concepten van elk model te begrijpen en toe te passen. Het Sociale Stijlen-trainingsmodel is eenvoudiger te begrijpen en te gebruiken dan DISC of MBTI. Sociale Stijlen zijn het meest effectief om te begrijpen hoe anderen ons zien, en ook om te begrijpen hoe je het meest effectief met anderen kunt communiceren op basis van hun stijlen.

KEEP Professional delen met anderen: